Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Zasady naboru

ZASADY REKRUTACJI

Niebawem Wasze dziecko rozpocznie naukę w szkole podstawowej. Wybór szkoły zawsze jest trudną, odpowiedzialną i ważną decyzją. Warto zatem dokładnie zapoznać się z ofertą wszystkich szkół podstawowych w Tarnobrzegu, odwiedzić wspólnie z dzieckiem szkołę obwodową (rejonową), porozmawiać z rodzicami innych dzieci, poznać opinie o najbliżej położonych szkołach, zobaczyć, jakie są tam warunki do rozwoju zainteresowań Waszych dzieci oraz jaka panuje atmosfera.

W bieżącym roku szkolnym nabór do tarnobrzeskich szkół podstawowych będzie wspomagany systemem elektronicznym. Elektroniczna rekrutacja zapewnia spokojny, obiektywny i całkowicie bezpieczny nabór na wszystkich etapach. System ten pozwala na uniknięcie sytuacji, że rodzice zapisują dzieci do kilku szkół podstawowych w różnych rejonach miasta.

Proszę pamiętać, że – zgodnie z art. 18 ustawy o systemie oświaty – rodzice dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły podstawowej, a dyrektor szkoły obwodowej musi je przyjąć oraz kontrolować realizację obowiązku szkolnego.

PRZEBIEG REKRUTACJI

Rekrutacja składa się z kilku etapów;

Krok 1. – wybór szkoły

 Jeśli szkoła obwodowa spełnia oczekiwania zarówno przyszłego ucznia, jak i jego rodziców, zapis będzie formalnością.  Natomiast jeżeli decydują się Państwo na zapisanie dziecka do szkoły innej niż obwodowa będą mieli Państwo możliwość złożenia wniosku do dwóch wybranych szkół podstawowych ustalając preferowaną ich kolejność.   

Krok 2. – wypełnienie Wniosku o przyjęcie… (uwagi praktyczne)

 Po wybraniu preferowanych szkół należy przystąpić do wypełnienia wniosku o przyjęcie.

 Zapisy przez Internet (rekomendowane)

Jeśli zdecydujecie się Państwo na wykorzystanie Internetu w procesie rekrutacji, możecie wypełnić formularz samodzielnie na dowolnym komputerze (z drukarką) połączonym z Internetem. W razie potrzeby pomocy w wypełnieniu podania udzielą pracownicy szkoły (istnieje również możliwość wydruku wypełnionego samodzielnie Wniosku w szkole).

Wypełnianie podania w Internecie jest wygodniejsze i ogranicza możliwość pomyłki (np. w nazwie szkoły, adresie, numerze PESEL dziecka). W razie pomyłki można ją poprawić, nawet kilkakrotnie. Ostateczną wersję podania należy wydrukować i – po podpisaniu – zanieść do placówki pierwszej preferencji lub przesłać skan/zdjęcie na adres email szkoły.

Uwaga!

Proszę pamiętać, by po wygenerowaniu, wydrukowaniu i podpisaniu ostatecznej wersji dokumentu nie wprowadzać w Internecie żadnych zmian – dokument, który zostanie zaniesiony lub wysłany emailem, musi być zgodny z wersją elektroniczną.

Zapisy bez Internetu

Jeśli nie zdecydujecie się Państwo na wykorzystanie Internetu w procesie rekrutacji, możecie wypełnić formularz metodą tradycyjną.

Wniosek pobierzecie Państwo ze strony naboru dla szkół podstawowych po wybraniu zakładki Do pobrania; można ją także otrzymać w szkole podstawowej, po czym należy: wypełnić ją czytelnie, podpisać formularz (piórem lub długopisem) i złożyć w placówce pierwszego wyboru.

Pracownik szkoły wprowadzi wszystkie dane zawarte we wniosku do systemu elektronicznego.

Uwaga!

Jeżeli pracownik w szkole zaproponuje wypełnienie podania w Internecie w Państwa obecności, warto wspólnie wypełnić formularz ponieważ w kilka minut podanie zostanie wypełnione i wydrukowane.

Podanie wypełnione pismem komputerowym nie jest tożsame z podaniem wypełnionym elektronicznie i będzie traktowane przez placówkę jak wypełnione ręcznie.

Krok 3. – złożenie wniosku w placówce

Niezależnie od formy zapisu (elektroniczna lub tradycyjna) zanosicie Państwo wypełniony Wniosek do placówki pierwszego wyboru, gdzie zostanie on sprawdzony przez upoważnioną osobę, która zatwierdzi zgłoszenie w systemie.

Placówka pierwszego wyboru dokonuje sprawdzenia zgodności danych wprowadzonych do formularza w Internecie z informacjami zawartymi w podaniu.

Rodzice mają czas na złożenie Wniosku w szkole zgodnie z terminem podanym w harmonogramie.

Uwaga!

Podanie tylko wypełnione w systemie, a niedostarczone do placówki nie bierze udziału w rekrutacji.

Krok 4. – weryfikacja danych

Komisja rekrutacyjna przeprowadza weryfikację danych zawartych w zgłoszeniach. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się:

• do rodziców o przedstawienie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach,

• lub, w szczególnych przypadkach, do Prezydenta Miasta o potwierdzenie ww. okoliczności. Prezydent Miasta potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

Krok 5. – ustalenie listy zakwalifikowanych na podstawie kryteriów

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.

Krok 6 – potwierdzenie woli

Rodzice kandydata zakwalifikowanego do danej szkoły są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do tej placówki w terminie podanym w harmonogramie.

Krok 7. – ustalenie listy przyjętych na podstawie potwierdzeń woli

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Przy naborze do szkoły innej niż obwodowa uwzględnienia się następujące, punktowane kryteria (Załącznik 1 do uchwałyXXXIX/378/2017 Rady Miasta )

Zapisy do oddziału integracyjnego lub specjalnego

Starając się o przyjęcie dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego lub specjalnego wypełniając wniosek o przyjęcie w rozwijanym menu wyboru oddziału należy wybrać pozycję oddział integracyjny lub oddział specjalny. Dzieci zgłoszone do oddziału integracyjnego dyrektor szkoły „przypisze” do grupy dzieci biorących udział w rekrutacji na zasadach ogólnych.

WYNIKI REKRUTACJI

Listy przyjętych zostaną opublikowane w dniu ustalonym według harmonogramu.

Rodzice, którzy wypełnili wniosek przez Internet, mogą za jego pomocą sprawdzać wyniki rekrutacji. Pozostali rodzice sprawdzają wyniki rekrutacji bezpośrednio w placówce pierwszego wyboru.

W przypadku gdy dziecko nie zostanie przyjęte do wybranej szkoły spoza obwodu, ma zagwarantowane miejsce w szkole obwodowej. Istnieje także możliwość zapisania dziecka do innej tarnobrzeskiej szkoły, w której zostały wolne miejsca.